publikacje

M. Wiśniewska, A. Muzolf, D. Meller „Wspomaganie informatyczne modelu SEM” w „Wielowymiarowe aspekty doskonalenia podmiotów leczniczych” , Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2014

Abstrakt:
Wdrażanie różnych metod zarządzania jakością w organizacji, korzystanie z modeli doskonałości opartych na kryterium kompleksowego zarządzania jakością staje się zadaniem bardzo wymagającym. Wynika to z różnorodności procesów, z rozbudowanych celów organizacyjnych, ze wzrostu obowiązków, a przede wszystkim z rosnących oczekiwań klientów. Podobna sytuacja dotyczy organizacji świadczących usługi medyczne. Aby usprawnić funkcjonowanie poszczególnych podmiotów w tym zakresie, istnieje potrzeba wprowadzenia wspomagania informatycznego, które stanowi obecnie podstawowy element wielu programów i podejść stosowanych w organizacjach. Celem niniejszego rozdziału jest wskazanie charakteru i uwarunkowań wspomagania informatycznego zarządzania jakością, opracowanego dla modelu SEM, stworzonego dla szpitala Swissmed.

D.Meller, A. Milik, „Komunikacja interpersonalna w zakładach opieki zdrowotnej”, Journal of Management and Finance, Vol.2, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, 2014 [pełen tekst]

Abstrakt:
W artykule przedstawiono i porównano aspekty komunikacji interpersonalnej w relacji personel medyczny–pacjent oraz komunikacji marketingowej w zakładach opieki zdrowotnej. Poddano analizie interakcje w zależności od miejsca opieki i dokonano przeglądu modeli teoretycznych relacji personel medyczny–pacjent. Na podstawie badañ literaturowych postawiono hipotezę o możliwości wykorzystania komunikacji w zakładach opieki zdrowotnej jako komunikacji marketingowej. Rozważono podobieństwa i analogie, a także wykorzystano metody analityczne z zakresu marketingu wirusowego. Zasadność stosowania komunikacji w perspektywie marketingowej w zakładach opieki zdrowotnej została potwierdzona.

D.Meller, M. Miętkiewicz, „Zero Moment of Truth – nowe wyzwanie dla zarządzania marketingowego”, Journal of Management and Finance, Vol.2, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, 2012 [pełen tekst]

Abstrakt:
W artykule przedstawiono koncepcje związane ze zwyczajami zakupowymi konsumentów, grupy uwarunkowań stymulujących zakup oraz determinanty zachowań. Następnie przedstawiono studium literaturowe dotyczące pierwszego i drugiego momentu prawdy (ang. First Moment of Truth, Second Moment of Truth) i zaprezentowano je w perspektywie społeczeństwa informacyjnego.
Druga część artykułu traktuje o nowo zdefiniowanym zerowym momencie prawdy (ang. Zero Moment of Truth). Został on wyprowadzony z tradycyjnych mentalnych modelów zakupowych poprzez wzbogacenie go o elementy „social shopping”. Zaprezentowano badania dotyczące źródeł informacji konsumentów, którzy w tej perspektywie stają się prosumentami. Przedstawiono strategie prezentacji informacji o produkcie, wykorzystania informacji dostępnych online w celu uzyskania synergii płynącej z równoczesnych działańv w różnych miejscach w Internecie.

D.Meller, E.Zamiar, „Perception of Online Access to Electronic Health Records”, The 10th International Conference on Information Management, Sopot, 2011

Abstract:
The article covers basic ideas associated with remote access to medical data and analysis of planned and current projects aiming at implementation of electronic health records. The Internet survey was conducted in order to determine the perception of remote access to electronic health records. It was evaluated on the basis of a reference to Internet banking service. Preliminary results show a positive correlation between Internet banking usage and willingness to acquire remote access to medical data. Some concerns about the quality of medical data storage were discovered. The analysis shows that remote medical data access may be a valuable resource on personal health. General response to the analysis led to the conclusion that society will welcome a system that enables remote access to electronic health records.

D.Meller „Otwarte oprogramowanie w małych przedsiębiorstwach na przykładzie praktyk lekarskich” , Współczesna Gospodarka, 1/2011, Instytut Transportu i Handlu Morskiego, Sopot, 2011 [pełen tekst]

Abstrakt:
W artykule zostały przedstawione podstawowe koncepcje związane z wolnym oraz otwartym oprogramowaniem. Na przykładzie pakietów biurowych przeprowadzono analizę funkcjonalności oprogramowania własnościowego i otwartego. Następnie w oparciu o wymagania charakterystyczne dla małych placówek ochrony zdrowia przeanalizowane zostały bariery wdrożenia otwartego programowania wraz z propozycjami sposobów ich zniesienia.

D. Meller ” Wzajemne powiązania i analogie Systemów Zarządzania Zasobami i Szpitalnych Systemów informacyjnych” w „Kapitał ludzki oraz informatyczne systemy wsparcia w procesie zarządzania przedsiębiorstwem” red. A. Antonowicz, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2011

Abstrakt:
W artykule przedstawiono ewolucję systemów ERP i Szpitalnych Systemów Informacyjnych. Artykuł zawiera porównanie modeli przepływu danych pomiędzy poszczególnymi modułami omawianych systemów. Została przeprowadzona analiza środowiska wewnętrznego obu systemów oraz analiza relacji  pomiędzy poszczególnymi modułami wraz z prezentacją analogii dla omawianych systemów. W dokonanej analizie środowiska zewnętrznego skoncentrowano się na kluczowych różnicach pomiędzy systemami i ich wpływach na działanie i postrzeganie systemów przez klientów. W podsumowaniu przedstawione zostały potencjalne możliwości wykorzystania wiedzy zdobytej przy projektowaniu i użytkowaniu ERP do tworzenia SSI.

A.Bujnowski, T.Kocejko, J.Wtorek, J.Rumiński, M.Kaczmarek, M.Bajorek, D.Meller, „A Selection of Pointing Device for Elders”, Gdańsk University of Technology Faculty of ETI Annals No. 8 Informatiom technologies 2010, Gdańsk 2010

Abstract:
Aging is a factor that may change both: perception of events and accuracy of manual operations. It may have influence on usability of modern computers by elders. In article a method and preliminary study on selection of pointing device is presented. We have designed testing procedure and accordingly to this developed a custom software in C++. Test have been performed on representative groups of volunteers. Reference group consisted of  6 persons, age between 25 and 40 while target group consisted of 20 volunteers, age between 65 and 80. Test consisted of typical tasks  such as pointing, dragging and shape following. Recorded data were analysed and several parameters were estimated and presented in the paper.

D.Meller „Elektroniczna karta pacjenta – wstęp do technologii”, medicalonline.pl, [część 1] [część 2] [część 3]

D.Meller „Centralny portal informacyjny ochrony zdrowia. Szansa dla systemu”, Menadżer zdrowia 10/2009, Termedia [pełen tekst]